Политика за защита на личните данни

По-долу ще ви запознаем с Политиката за защита на личните данни на ВИ-ТЕК Русе ЕООД за прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, при предоставяните на клиентите на ВИ-ТЕК Русе ЕООД услуги.

Какво е „Общ регламент относно защитата на данните“

GDPR (General Data Protection Regulation) или Общ регламент относно защитата на данните (ЕС 2016/679) на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз, представлява Европейски регламент валиден за всички страни членки, включително България, касаещ обработката на лични данни.

Основна информация

Защитата на личните данни и защитата на данните са две права, залегнали в Договорите на Европейския Съюз и в Хартата на основните права на ЕС. Хартата съдържа изрично право на защита на личните данни (член 8) и в същото време Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) задължава ЕС да установи правила за защита на Лични данни при обработката им. Европейския Съюз е уникален в предоставянето на такова задължение в своята конституция.

Защо е нужен нов регламент

За да отговори на новите промени, дължащи се на бързия технологичен прогрес, както и на новите дигитални канали и среда за бизнеса, през април 2016 г. Европейският парламент прие нов регламент: “Общ регламент относно защитата на данните (ЕС 2016/679) на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз”, който налага нови правила в обработката на лични данни.

Регламентът за защита на Лични данни (GDPR), е напълно приложим в целия Европейски Съюз, включително и в България. От 25 май 2018 г. България, в рамките на въпросите, оставени за регулация от всяка отделна държава – членка, може да адаптира Регламента и да прилага мерки, които да засилват съществуващите вече изисквания за защита на лични данни. GDРR е най-всеобхватното и прогресивно законодателство в областта на защитата на личните данни в света, актуализирано по възможно най-адекватния към момента начин, за да се справи с последиците от цифровата ера. Регулацията се прилага и за компании или организации, които не са установени в ЕС, но които предлагат стоки и услуги на физически лица в ЕС или наблюдават тяхното поведение създаде нови права за хората в цифровата среда и няколко нови и подробни задължения за сътрудничество между страните в и извън Европейския съюз.

GDPR интегрира политики по сигурност при обработката на личните данни от страна на организациите и компаниите. В същото време се изисква оценката на риска за съответните типове лични данни да отчита нивото на технологичното развитие и прилагането на технически мерки, които гарантира тяхната защитата.

Законосъобразност на обработването на лични данни

Обработването на лични данни е законосъобразно само ако е приложимо към поне едно от следните условия: субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни, обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна; обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора; обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице; обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора; обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора.

Във ВИ-ТЕК Русе ЕООД събирането и обработването на личните данни се извършва на основание легитимни интереси и като необходимо условие за извършване при заявена от Вас стока или услуга. Осигурен е достъп на субектите на данни до политиките за поверителност, отнасящи се до касаещите ги дейности, за нуждите на които се събират и обработват лични данни, където е представена информация, която се отнася до обработването, на данните в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, на ясен и прост език. Информацията се предоставя писмено и с електронни средства. Субектите на данни декларират, че са запознати с политиката за поверителност, както и с правата си по отношение на предоставените лични данни.

Ние от ВИ-ТЕК Русе ЕООД, посредством съвкупност от вътрешни документи, определяме ясно и точно правилата за поведение на служителите на организацията, относно мерките за защита на личните данни. Задължаваме се да използваме разписаните добри практики при събирането, обработването, съхранението и преносимостта, определени в РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679.

Ръководството на Дружеството стриктно следи за прилагане на РЕГЛАМЕНТА, като отчита специфичните характеристики на служителите си, които обработват лични данни, а също така и особеностите на потребителите на услуги. РЕГЛАМЕНТЪТ се прилага за обработването на лични данни частично с автоматични средства, както и за обработването с други средства, които са част от регистрите с лични данни или са предназначени да съставляват част от друг регистър.

GDPR се прилага за обработването на лични данни в контекста на дейностите на организацията, на установяването на администратора или обработващия лични данни в организацията, независимо дали обработването се извършва в него или не.

Предоставяне на лични данни, свързани с различни видове услуги за клиенти на ВИ-ТЕК Русе ЕООД

При обработка на предоставената от субектите на данни информация, ние се позоваваме на основание „легитимен интерес“, като гарантираме справедлив баланс между легитимните интереси и правата на потребителите на услуги. Най-често събираме и обработваме идентификационни данни като:

Три имена, при необходимост;

Адрес, при необходимост;

Информация за контакт (личен имейл адрес, домашен и/или мобилен телефонен номер, работен телефонен номер, работен имейл адрес), при необходимост;

Други данни, предостаени от възложители на информационни услуги.

Достъп до файловете за обработка на лични данни имат само определените от ръководството лица. Осигурена е защита от вътрешен и външен неправомерен достъп.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Съобразяваме се със следните определения, посочени в регламента:

„лични данни“ – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо или юридическо лице, което може да бъде идентифицирано

„субект на данни“ – лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор

„обработване“ – всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение

„ограничаване на обработването“ – маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще

„профилиране“ – всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице

„псевдонимизация“ – обработването на лични данни по такъв начин, че те да не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно

„регистър с лични данни“ – всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран

„администратор“ – физическо или юридическо лице, което само или съвместно с други, определя целите и средствата за обработването на лични данни

„обработващ лични данни“ – физическо или юридическо лице, което обработва лични данни от името на администратора

„получател“ – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването

„съгласие на субекта на данните“ – всяко свободно изразено, конкретно указание за волята на субекта на данните, посредством изявление за изразяване съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени

„трета страна“ – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни

„нарушение на сигурността на лични данни“ – нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин

„генетични данни“ – лични данни, свързани с наследени или придобити генетичните белези на дадено физическо лице, които дават уникална информация за отличителните черти или здравето на това физическо лице и които са получени, по-специално, от анализ на биологична проба от въпросното физическо лице

„биометрични данни“ – лични данни, получени в резултат на специфично техническо обработване, които са свързани с физическите, физиологичните или поведенческите характеристики на дадено физическо лице и които позволяват или потвърждават уникалната идентификация на това физическо лице, като лицеви изображения или дактилоскопични данни

„данни за здравословното състояние“ – лични данни, свързани с физическото или психическото здраве на физическо лице, включително предоставянето на здравни услуги, които дават информация за здравословното му състояние

„представител“ – физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което, назначено от администратора или обработващия лични данни в писмена форма съгласно член 27, представлява администратора или обработващия лични данни във връзка със съответните им задължения по настоящия регламент

„дружество“ – физическо или юридическо лице, което осъществява икономическа дейност, независимо от правната му форма, включително партньорствата или сдруженията, които редовно осъществяват икономическа дейност

„задължителни фирмени правила“ – политики за защита на личните данни, които се спазват от администратор или обработващ лични данни, установен на територията на държава членка, при предаване или съвкупност от предавания на лични данни до администратор или обработващ лични данни в една или повече трети държави в рамките на група предприятия или група дружества, участващи в съвместна стопанска дейност

„надзорен орган“ – означава независим публичен орган, създаден от държава членка, съгласно член 51 от Регламента

„засегнат надзорен орган“ – надзорен орган, който е засегнат от обработването на лични данни, тъй като:

a) администраторът или обработващият лични данни е установен на територията на държавата членка на този надзорен орган;

б) субектите на данни с местопребиваване в държавата членка на този надзорен орган са засегнати съществено или е вероятно да бъдат засегнати съществено от обработването; или

в) до този надзорен орган е подадена жалба;

ПРИНЦИПИ

При обработването на лични данни ВИ-ТЕК Русе ЕООД се задължава да спазва следните принципи, залегнали в Регламента:

Законосъобразност; Добросъвестност; Прозрачност – Личните данни са обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните

Ограничение на целите – Събират се за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели; по-нататъшното обработване за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели не се счита, за несъвместимо с първоначалните цели

Точност – Данните са точни и при необходимост са поддържани в актуален вид; трябва да се предприемат всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват

Ограничение нa съхраненото – Съхраняват се във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; Личните данни могат да се съхраняват за по-дълги срокове, доколкото ще бъдат обработвани единствено за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, при условие че бъдат приложени подходящите технически и организационни мерки, предвидени в настоящия РЕГЛАМЕНТ с цел да бъдат гарантирани правата и свободите на субекта на данните

Цялостност и поверителност – Обработват се по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки

Отчетност – Администраторът носи отговорност и трябва да е в състояние да докаже спазването му

Законосъобразност на обработването

Обработването е законосъобразно, само ако е приложимо към поне едно от следните условия:

субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни;
обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна;
обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;
обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;
обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;
обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings